Klauzura Informacyjna

Dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest ELIZA RYCHŁA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WESTGATE Nieruchomości Eliza Rychła z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Jana Ostroroga nr 7 lok. 2, NIP: 6972378657. 

Z Administratorem można się skontaktować elektronicznie za pomocą e-mail: dane@westgate-nieruchomosci.pl lub pisemnie na adres ul. Jana Ostroroga 7 lok 2, 64-100 Leszno.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • przedstawienia ofert nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń finansowych, podatkowych, wynikające m. in. z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1964 nr 121, poz. 591 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), np. w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych;
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • podjęcia działań marketingowych przez Administratora na podstawie zgody w określonym celu i zakresie
  w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, pocztowe, prawne z którymi zawarto umowy powierzenia danych. Dane osobowe mogą być również udostępniane bankom w zakresie realizacji płatności.

4. Okres przechowywania

Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, następnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez okres wynikający z kategorii archiwalnej danego dokumentu, określonej w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu ustania tego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przeciwko dalszemu przetwarzaniu.

5. Prawa podmiotu danych

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a).

W celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail dane@westgate-nieruchomosci.pl lub pisemnie na adres siedziby.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

7. Informacje czy podanie danych jest dobrowolne czy obowiązkowe. Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO podanie danych jest obligatoryjne a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji zadań przez Administratora.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Compare listings

Porównać